ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์

โทร. 0-2220-7400
โทรสาร. 0-2220-7404สำหรับเปิดเอกสารสื่อหนังสือ


สำหรับเปิดเอกสารสื่อวีดิทัศน์

รายนามองคมนตรีในอดีต

รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )
รายพระนาม/รายนามองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๙๒ - )
สำนักราชเลขาธิการ
www.ohmpps.go.th
Office of His Majesty's Principal Private Secretary
 
รายพระนาม/รายนามประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ.๒๔๙๒ - )
รายพระนาม/รายนามประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน (พ.ศ.๒๔๙๒ - )
สำนักราชเลขาธิการ
www.ohmpps.go.th
Office of His Majesty's Principal Private Secretary